088 9 929 591 abiproekti@gmail.com

Етапи на Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

Инвестиционнотo проектиране преминава през следните етапи:

Предварително инвестиционно проучване
Задание за проектиране
Изготвяне на идеен проект
Изготвяне на технически проект

Предварително инвестиционно проучване

Tехнологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология;

Задание за проектиране

Преглед и уточняване на изходни данни, необходими за изработването и одобряването на проекта, сързани с:

Изискванията към обекта;
Фази на проектиране;
Основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;
Основни функционални и композиционни параметри на обекта.

Изготвяне на идеен проект.

Чертежи (технологични планове и схеми), които изясняват предлаганите проектни решения;
Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения.

Изготвяне на технически проект

Окончателни чертежи (разпределения, разрези), които отразяват приетите проектни технологични решения;
Обяснителна записка, отразяваща приетите проектни технологични решения;
Технологичните изчисления, обосноваващи проектните решения.

ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ:

Вертикално планиране
Проектът за вертикално планиране (ВП) на населеното място предвижда необходимото изменение на релефа на терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително разместването им, и дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява.

Планове за ВП
Изработват се за населени места и други застроени територии или части от тях в съответствие с одобрените им общи и подробни градоустройствени планове (ОГП), застроителните и регулационните им планове (ЗРП) и подробните квартално-застроителни и селищни планове.
Плановете за ВП имат предназначението чрез преобразуване на съществуващия релеф на терена да създадат условия за функционално и хармонично изграждане на жизнената среда във всички нейни аспекти – обитаване, труд, отдих и др.

Процедура по промяна на статута на земеделски земи
Процедурата включва всички етапи до изваждане на решение за променено предназначение